پرسشنامه، تست و آزمون‌های روان‌شناسی

معرفی آزمون‌ها و نرم‌افزارهای موسسه آزمون‌یار پویا
حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودند: کسی که عبادت های خالصانه خود را به سوی خدا فرستد، پروردگار بزرگ، برترین مصلحت را به سویش فرو خواهد فرستاد

 مقیاس اشتیاق دانش‌آموزان در مدرسه

(SES-4DS)

 

معرفی

این مقیاس در سال 2016 توسط ویگا ساخته شده و دارای 20 عبارت است و هدف آن بررسی مؤلفه‌های اشتیاق دانش‌آموزان در مدرسه (اشتیاق شناختی، اشتیاق عاطفی، اشتیاق رفتاری و اشتیاق پویایی) است.

 

توجه: این آزمون برای بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است. 
       ورود به سایت آزمون‌یار  پویا

 

 

azmonyarpooya@

http://www.azmonyar.com/Index.aspx 

 http://www.ketab.ir/modules.php?name=News


نویسنده : آزمون‌یار پویا - ساعت ٦:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۱۱/۳٠
نظرات ()    |   لینک ثابت    |   تگ اشتیاق پویایی و تگ اشتیاق شناختی و تگ شتیاق عاطفی و تگ اشتیاق رفتاری


مقیاس بهزیستی در کار

 

معرفی

این مقیاس در سال 2016 توسط دمو و پاسکال تهیه شده و دارای 29 عبارت بوده و هدف آن بررسی مؤلفه‌های بهزیستی در کار (عاطفه مثبت، عاطفه منفی و تحقق) است. 

 

 

توجه: این آزمون برای بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است. 
       ورود به سایت آزمون‌یار  پویا

 


azmonyarpooya@
http://www.azmonyar.com/Index.aspx  http://www.ketab.ir/modules.php?name=News&op=nasher&ncode=305


نویسنده : آزمون‌یار پویا - ساعت ٦:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۱۱/٢٤
نظرات ()    |   لینک ثابت    |   تگ دمو و پاسکال و تگ عاطفه مثبت و تگ عاطفه منفی و تگ تحقق


مقیاس نگرش‌های مثبت در جهت افراد مبتلا به زوال عقل 

 

این مقیاس در سال 2016 توسط کینی، یاماشیتا و براون ساخته شده و دارای 17 عبارت است و هدف آن بررسی مؤلفه‌های نگرش‌های مثبت در جهت افراد مبتلا به زوال عقل (محبت، آسودگی، همبستگی، دلبستگی و اشتیاق) است.

 

توجه: این آزمون برای بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است. 
       ورود به سایت آزمون‌یار  پویا

azmonyarpooya@

http://www.azmonyar.com/Index.aspx 

 http://www.ketab.ir/modules.php?name=News&op=nasher&ncode=3057


نویسنده : آزمون‌یار پویا - ساعت ۱٢:۱٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۱۱/۱٧
نظرات ()    |   لینک ثابت    |   تگ محبت و تگ همبستگی و تگ دلبستگی و تگ اشتیاق


 مقیاس صفات شخصیتی سایکوپاتیک

(PPTS)

 

این پرسشنامه در سال 2016 توسط بادیشک، دیبوسکا، دینگرا، دلیزی ساخته شده و دارای 20 عبارت بوده و هدف آن بررسی مؤلفه‌های صفات شخصیتی سایکوپاتیک (پاسخ عاطفی، پاسخ شناختی، دستکاری بین فردی و خودمحوری) است.


توجه: این آزمون برای بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است. 
       ورود به سایت آزمون‌یار  پویا

 azmonyarpooya@

http://www.azmonyar.com/Index.aspx

http://www.ketab.ir/modules.php?name=News&op=nasher&ncode  


نویسنده : آزمون‌یار پویا - ساعت ۱:٥٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۱۱/۱٢
نظرات ()    |   لینک ثابت    |   تگ سایکوپاتیک و تگ صفات شخصیتی و تگ (ppts) و تگ دستکاری بین فردی


اضطراب جدایی در بزرگسالی

این پرسشنامه در سال 2003 توسط مانیکواسیگار، سیلاو، واگنر و دروبنی ساخته شده و دارای 27 عبارت است و هدف آن بررسی و ارزیابی متغیر اضطراب جدایی در بزرگسالی است. 

توجه: این آزمون برای بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است. 
       ورود به سایت آزمون‌یار  پویا

 


azmonyarpooya@

http://www.azmonyar.com/Index.aspx 

http://www.ketab.ir/modules.php?name=News&op=nasher&ncode=3057

نویسنده : آزمون‌یار پویا - ساعت ٢:۱٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۱۱/۳
نظرات ()    |   لینک ثابت    |   تگ اضطراب جدایی و تگ بزرگسالی و تگ ارزیابی متغیر اضطراب


مقیاس اضطراب تعامل اجتماعی

این مقیاس در سال 1998 توسط ماتیک و کلارک ساخته شده و دارای 19 عبارت است و هدف آن بررسی و ارزیابی متغیر اضطراب تعامل اجتماعی است.  

 

توجه: این آزمون برای بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است. 
       ورود به سایت آزمون‌یار  پویا


azmonyarpooya@

http://www.azmonyar.com/Index.aspx 

http://www.ketab.ir/modules.php?name=News&op=nasher&ncode=305

 


نویسنده : آزمون‌یار پویا - ساعت ٦:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۱٠/٢٥
نظرات ()    |   لینک ثابت    |   تگ اضطراب اجتماعی و تگ تعامل و تگ ارزیابی و تگ ماتیک و کلارک


 مقیاس خودگزارشی برای ارزیابی هیجان ابراز شده

 

هیجان ابراز شده عبارت است از نگرش انتقادی و دخالت بیش از حد عاطفی که در ارتباط با یکی از اعضای خانواده که دارای بیماری سختی است ابراز می‌شود و پیش بینی کننده خوبی برای عود بیماری است. (ویدمن و همکاران، 2002).

 

توجه: این آزمون برای بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است. 
       ورود به سایت آزمون‌یار  پویا


azmonyarpooya@

http://www.azmonyar.com/Index.aspx 

http://www.ketab.ir/modules.php?name=News&op=nasher&ncode=3054


نویسنده : آزمون‌یار پویا - ساعت ٢:۱٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۱٠/۱٩
نظرات ()    |   لینک ثابت    |   تگ خودگزارشی و تگ هیجان ابراز شده و تگ عود بیماری و تگ حد عاطفی


تنظیم هیجان میان فردی

(IERQ)

 

این پرسشنامه در سال 2016 توسط هافمن، کارپنتر و کرتیس ساخته شده و دارای 20 عبارت است و هدف آن بررسی مؤلفه‌های تنظیم هیجان میان فردی (ارتقای عاطفه مثبت؛ اتخاذ دیدگاه؛ آرامش بخشیدن؛ مدل‌سازی اجتماعی) است. 

 

 

توجه: این آزمون برای بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است. 
       ورود به سایت آزمون‌یار  پویا azmonyarpooya@

http://www.azmonyar.com/Index.aspx 

http://www.ketab.ir/modules.php?name=News&op=nasher&ncode=30547


نویسنده : آزمون‌یار پویا - ساعت ٧:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۱٠/٤
نظرات ()    |   لینک ثابت    |   تگ اتخاذ دیدگاه؛ و تگ آرامش و تگ هیجان میان فردی و تگ مدل‌سازی اجتماعی


 پرسشنامه شایستگی هیجانی فردی

 

این پرسشنامه در سال 2014 توسط گروبلر ساخته شده و دارای 10 عبارت است و هدف آن بررسی مؤلفه‌های شایستگی هیجانی فردی (شایستگی هیجانی میان فردی و شایستگی هیجانی درون فردی) در مدیران است.

 

توجه: این آزمون برای بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است. 
       ورود به سایت آزمون‌یار  پویا azmonyarpooya@

http://www.azmonyar.com/Index.aspx 

http://www.ketab.ir/modules.php?name=News&op=nasher&ncode=30547 

 


نویسنده : آزمون‌یار پویا - ساعت ٧:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٩/٢٠
نظرات ()    |   لینک ثابت    |   تگ هیجانی فردی و تگ شایستگی هیجانی و تگ میان فردی و تگ درون فردی


 پرسشنامه آلکسی تایمیای تورنتو

 (TAS)

این مقیاس در سال 1986 توسط تایلور ساخته شد و در سال 1994 توسط بگبی و همکارانش تجدید نظر گردید. در این مقیاس بیست عبارتی، سازه آلکسی‌تایمیا در سه زیرمقیاس دشواری در تشخیص احساسات (DIF)، دشواری در توصیف احساسات (DDF) و تفکر با جهت‌گیری خارجی (EOT) ارزیابی می‌شود. خرده‌مقیاس اول شامل 7 عبارت است (1، 3، 6، 7، 9، 13 و 14) که توانایی آزمودنی در شناسایی احساساتش و تمایز میان احساسات با حس‌های بدنی را ارزیابی می‌کند. زیرمقیاس دوم 5 عبارت دارد (2، 4، 11، 12 و 17) که توانایی شخص در بیان احساسات و این‌که آیا قادر است احساسات خودش را در قالب لغات بیان کند یا خیر، می‌سنجد. زیرمقیاس سوم 8  عبارت دارد (5، 8، 10، 15، 16، 18، 19 و 20) و میزان درون‌نگری و عمیق شدن فرد در احساسات درونی خودش و دیگران را بررسی می‌کند. 

 

توجه: این آزمون برای بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است. 
       ورود به سایت آزمون‌یار  پویا azmonyarpooya@


http://www.azmonyar.com/Index.aspx 

http://www.ketab.ir/modules.php?name=News&op=nasher&ncode=30547 

 


Powered By Persianblog.ir - Designed By Payam salami pargoo