پرسشنامه، تست و آزمون‌های روان‌شناسی

معرفی آزمون‌ها و نرم‌افزارهای موسسه آزمون‌یار پویا
حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودند: کسی که عبادت های خالصانه خود را به سوی خدا فرستد، پروردگار بزرگ، برترین مصلحت را به سویش فرو خواهد فرستاد

هنجاریابی آزمون رشدی هماهنگی دیداری - حرکتی بییری (VMI) در بین دانش آموزان 7 تا 9 ساله شهرستان میاندو آب 


پژوهش حاضر بر اساس هنجار یابی آزمون رشدی هماهنگی دیداری- حرکتی بییری (VMI) در شهرستان میاندو آب انجام شده است. به منظور اجرای این پژوهش نمونه ای با حجم 604 نفر از دانش آموزان پایه اول و دوم و سوم مدارس ابتدایی این شهرستان که به روش تصادفی انتخاب شده  است  نتایج بدست آمده از این سه گروه دانش آموز که   شامل دختران و پسران بوده اند مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و این آزمون شامل 24 سوال تصویری (هندسی) که در دامنه ی بین صفر تا 50 نمره گذاری شده است . بعد از گرد آوری داده ها همبستگی هر سوال با کل محاسبه شده و 5 تا سوال حذف شد . ضریب آلفای کرونباخ برای این مجموعه 24 سوالی 0/733 بوده است . برای  بررسی روایی ملاکی پرسشنامه مقدار همبستگی بین سه ملاک (ریاضی ،املا»، خواندن) حتی در سطح 0/001 نیز معنادار  بود. از آزمون T برای دو گروه مستقل  بین دختران و پسران استفاده شدو این آزمون نیز معنادار بود. از تحلیل واریانس یک راهه برای تفاوت میانگین های بین سه گروه استفاده شد و معنا دار بود که نتیجه گرفته شد . آزمون بییری با سن دانش آموزان  رابطه داشت و برای ارزش یابی این آزمون  از آزمون شفه استفاده شد که میانگین گروه سنی طبقه ی 3( کلاس) ( 23/707) از هر گروه دیگر بالاتر بوده است.
واژه های کلیدی : هنجاریابی ، آزمون ، هماهنگی دیداری - حرکتی ، اعتبار ، روایی   

به نقل از http://www.afarineshdaily.ir/afarinesh/News.aspx?NID=25457                 


بسیارند کودکانی که ظاهری طبیعی دارند، رشد جسمی ، قد و وزنشان حاکی از بهنجار بودن آنان است ، هوش کم و بیش عادی دارند، بخوبی حرف می زنند و مانند سایر کودکان بازی می کنند ، مثل همسالان خود با سایرین ارتباط بر قرار می کنند ، در خانه نیز خود یاریهای لازم را دارند و کارهایی را که والدین به آنها می سپارند ، به خوبی انجام می دهند ، و از رفتار و اخلاق عادی بر خوردارند،لیکن زمانی که به مدرسه می روند در می یابند که سایر کودکان از نظر وضع درسی بهتر از آنها هستند و احساس حقارت را تجربه می کنند و کم کم بیزاری از درس و مدرسه در آنها به وجود می آید. والدین آنها که اغلب از دلایل نا توانی آنها بی خبر هستند مشکل را بیشتر می کنند و با فشارهایی که به کودک وارد می آورند،دشواری راچند برابر می کنند.(احدی 1382)
از سال 1950به بعد توجه مربیان ، روان شناسان و پزشکان به گروه خاصی از کودکان و آموزش آنان معطوف گشت که از نظر جسمی و مغزی دارای هیچ گونه عارضه مشخصی نیستند ولی دچار نارساییهای ویژه ی یادگیری و گاهی اوقات نابهنجاری های رفتاری می باشند نارساییهای این کودکان با واژه های مختلف در کتابهای روان شناسی و علوم تربیتی نام گذاری شده اند متداول ترین این واژه ها عبارتند از   ضایعات مغزی1، ضایعات خفیف مغزی2، آسیبهای عصبی. 3 متخصصان آموزشی با بسیاری از کودکان روبرو می شوند که دچار اختلالات یادگیری هستند ولی علم پزشکی هیچ گونه علامتی از ناهنجاریهای عصبی یا ضایعات مغزی در آنها نمی یابد ، در حالی که کودکان دیگری هستند که دچار ضایعات مشخص شده ی مغزی اند. ولی هیچ گونه اشکالی در یادگیری ندارند(نادری ، سیف نراقی 1382) در مراحل بعد این کودکان در مدرسه هنگام نوشتن احتمالا با مشکل مواجه خواهند شد . یکی از دشوار ترین کارهایی که کودکان با آن روبرو می شوند رونویسی از تخته سیاه است ( والاس ،مک لافلین ترجمه ی منشی طوسی 1370).
آزمون  VMI متشکل از توالی 24 شکل هندسی می باشد که از ساده تا پیچیده تنظیم شده است و به منظور تشخیص برخی مشکلات ترسیمی ، اختلال در نوشتن و کندی در حرکات ظریف به کار می رود این آزمون در سال 1961 ساخته و در سال 1989 در آمریکا بین 5 هزار و 824 کودک دو سال و شش ماهه تا 19 ساله هنجاریابی شده است. (ک.ای.بییری1989)
به کمک آزمون بییری تشخیص داده می شود. توانایی بنیایی و حرکتی افراد تا چه حد می باشد این آزمون جهت سنجش رشد فعالیتهای دیداری - حرکتی کودکان به ویژه کسانی که اختلالات یادگیری داشتند ساخته شد.آزمون از آسان به مشکل تنظیم می شود که از شخص خواسته می شود تا اشکال را کپی کند.فرم کوتاه آن در بین کودکان 2 تا 8 ساله بکار برده می شود  آزمون از آسان به مشکل تنظیم شده است.آزمون کامل و متمم آن متشکل از 24 تصویر هندسی که در یک دفتر چه از آسان به مشکل تنظیم شده است . آزمون بییری بر روی کودکان 2 الی 18 ساله قابل اجرا است لکن از 4 سالگی به بعد قدرت تشخیص بیشتری دارد.(ک.ای و ن . آ.بییری 2004) بندر گشتالت توانسته خلاصه ای از آزمون دیداری حرکتی را تهیه و طراحی کند. اطلاعات مفیدی در مورد رشد و پیشرفت افراد و روانشناسی موضوع روز شامل عدم توانایی دقت و تمرکز وبینایی و بصیرت مانند خیال پردازی و عامل آلزایمر بدست آورده است. آزمون شامل مجموعه خانه های مخصوص برای تمرکز ومحرک و انگیزه که نمایش می دهند اشکال منحصر به فرد را در مشاهدات افراد(دختر ها و پسر ها ) . شکل ها بر گشت داده نمی شوند تا کامل کشیده شوند به وسیله ی افراد مورد نظر . تحقیقات نشان می دهند آزمون بییری با آزمون بندر گشتالت همبستگی دارد. هدف از این آزمون تشخیص به موقع موانع یادگیری و مشکلات رفتار دیداری - حرکتی است(پرتر1981).
بسیاری از مشکلات نوشتن، نسخه برداری و دنبال کردن خطوط می تواند از هماهنگی ضعیف میان چشم و دست ناشی شود. بسیاری از آزمونها ادراک دیداری رابطه میان توانایی ادراک دیداری و موفقیت اولیه در مدرسه را به اثبات رسانیده اند. امروز آشکار شده است که کودکان مبتلا به ناتوانائیهای یادگیری در اجرای کارهایی که به هماهنگی دیداری و حرکت نیازمند است دارای مشکل هستند (فراستینگ،ماریان وتیلسی ترجمه ی مصطفی تبریزی 1375)
مطالعه ی هنجاریابی 1981 آزمون بییری تفاوت معنی داری بین نمرات کودکان کم در آمد و پر درآمد نشان داد. بییری روایی همزمان آزمون رشدی هماهنگی دیداری حرکتی را مبتنی بر ارتباط نمرات آزمون با سن ، جنسیت ، طبقه ی اجتماعی ، اقتصادی  مهارت تحصیلی و آزمون دیداری حرکتی بندر گشتالت اولیه داده است (1997)اشنیک ( به نقل از دنیس و سوئینث 2001) در پژوهش خود آزمودنی ها را بر اساس خوانایی و دقت در تکلیف نوشتاری درجه بندی نمود این درجه بندی بعد از نوشتن حروف الفبا به صورت کوچک و کپی کردن جمله بر حسب میزان خوانایی و دقت تکلیف انجام شد. او بر اساس ارزیابی آگاهی گیرنده های حسی عمقی انگشتان ، طبقه بندی دیگری نیز کرد. نتایج نشان داد که عملکرد دانش آموزانی که از نظر تکالیف نوشتاری در گروه نمره ضعیف قرار می گرفتند با عملکرد کسانی که از آگاهی تحریک گیرنده های عضلات انگشت نمره پایین گرفته بودند، ارتباط داشت . ارتباط میان دو کاهش آگاهی عضلات انگشت و ناهنجار گرفتن قلم نیز مطرح شد.دنیس . سوئیث (2001) در پژوهشی که روی گروه 460 نفر دانش آموزان کلاس چهارم انجام داند و تاثیر در متغیر مستقل نوع گرفتن قلم و اندازه تکلیف بر خوانایی خط را بررسی کردند نتایج پژوهش نشان داد که روش گرفتن مداد بر خوانایی خط تاثیری ندارد . یعنی ، بین دانش آموزانی که از گرفتن سه پایه پویا استفاده می کردند (گروه بهنجار) با آنهایی که از گرفتن های نابهنجار را استفاده می کردند ، اختلاف معناداری مشاهده نشد و فقط در خوانایی خط تکالیف نوشتاری بلند و کوتاه اختلاف معناداری یافت شد. ودر نمرات خوانایی سخت نیز معنا دار نبود.( همان جا) ساد سواد، ترامبلی ، هندرسون ،تیلکه- دگنن (2002) پژوهش خود را روی 45 کودک شش تا هفت ساله تاثیر آموزشهای جنبشی بر عملکرد دست نویسی و خوانا نویسی را مطالعه کردند که گزارش حاکی از آن است که آموزش های جنبشی بر بهبود پیشرفت یا پیشرفت چشم گیر خوانایی خط تاثیری ندارد .
کیس اسمیت (2002) در پژوهش خود تاثیر خدمات کار و درمانی در مدارس را بر بهبود خط دانش آموزان بررسی کردند در این پژوهش ، 29 نفر گروه آزمایش و 9 نفر گروه کنترل (در محدوده ی سنی هفت تا 10 سال و خدمات درمانی دریافت کردند ، اما در سرعت نوشتن و تعداد حروف خوانای نوشته شده تاثیر مثبتی نشان ندادند(پو شنه کامبیز)  .                          


نویسنده : آزمون‌یار پویا - ساعت ۱٠:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱٢/٢
نظرات ()    |   لینک ثابت    |   تگ هنجاریابی و تگ آزمون


Powered By Persianblog.ir - Designed By Payam salami pargoo