پرسشنامه، تست و آزمون‌های روان‌شناسی

معرفی آزمون‌ها و نرم‌افزارهای موسسه آزمون‌یار پویا
حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودند: کسی که عبادت های خالصانه خود را به سوی خدا فرستد، پروردگار بزرگ، برترین مصلحت را به سویش فرو خواهد فرستاد

پرسشنامه ارزیابی تحمل مراقبت کننده از بیماران [1] (CBI)

 

معرفی آزمون:

پرسشنامه ارزیابی تحمل مراقبت کنندگان به منظور ارزیابی میزان تحمل افرادی (اعضای خانواده) که از بیماران مراقبت می کنند در سال 1988 توسط نواک[2] و گست[3] ساخته شد. این آزمون دارای 35 عبارت است و آزمودنی باید در یک مقیاس لیکرت چها درجه ای مشخص کند که هر از این موقعیت ها را تا چه حد تجربه می کند. از آنجایی که این پرسشنامه 5 بعد از ابعاد ظرفیت تحمل را می سنجد،نسبت به پرسشنامه های دیگری که دراین باره ساخته شده اند، کاملتر است. 5 زیر مقیاس این آزمون عبارتند از: 1. تحمل وابسته به زمان[4]: این زیر مقیاس مربوط به محدودیت های زمانی شخص مراقبت کننده است.

  2. تحمل تحولی[5]: این زیر مقیاس این مسئله را مورد بررسی قرار می دهد که آیا مراقبت کننده احساس می کند که در مقایسه با همسالانش از رشد و تحول کمتری برخوردار است.

3. تحمل جسمانی[6]: این زیر مقیاس احساسات مراقبت کننده در مورد تهدید یا آسیب جسمانی را توصیف می کند.

4. تحمل اجتماعی[7]: این زیر مقیاس احساس تعارض نقشی مراقبت کننده، مشاجره با دیگر اعضای خانواده در مورد مراقبت از مراقبت جو، احساس مورد قدردانی قرار نگرفتن و طرد شدن به صورت کلی را در بر می گیرد.

5.تحمل عاطفی[8]: این زیر مقیاس احساسات منفی مراقبت کننده نسبت به فردی که از او مراقبت می کند را می سنجد.

زیر مقیاس های تحمل زمانی،تحولی ،اجتماعی و عاطفی هر یک به وسیلۀ5 عبارت مورد ارزیابی قرار می گیرند و زیر مقیاس تحمل جسمانی توسط 4 عبارت سنجیده می شود.

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در شرکت آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون یار پویا

[1] . Caregiver Burden Inventory

[2] . Novak

[3] . Guest

[4] . Time  Dependence Burden

[5] . Developmental Burden

[6] . Physical Burden

[7] . Social Burden

[8] . Emotional Burden


Powered By Persianblog.ir - Designed By Payam salami pargoo