پرسشنامه شخصیتی هگزاکو

پرسشنامه شخصیتی هگزاکو

(فرم کوتاه و تجدیدنظر شده)

( HEXACO-PI-R )

(فرم گزارش شخصی)

 آشتون و لی بر اساس مدل شش بُعدی شخصیت در سال 2000 پرسشنامه شخصیتی هگزاکو را طراحی کرده و بعداً آن را مورد تجدیدنظر قرار دادند. پرسشنامه شخصیتی هگزاکو دارای 100 عبارت است و براساس تجدید نظر نظریه 5 عاملی شخصیت توسط آشتون و لی در سال 2004 تهیه شده است.

 پرسشنامه فعلی دارای 6 عامل: صداقت- فروتنی، تهییج پذیری، برونگرایی، سازگاری، وظیفه‌شناسی و گشودگی به تجربه است، که هر یک از این عوامل خود نیز دارای 4 مقیاس هستند. در ادامه به شرح مختصر هر یک از این عوامل می پردازیم:

1- صداقتتواضع: عاملی که نوعاً با صداقت، بی طرفی، خلوص، فروتنی و فقدان حرص و طمع که هم در پنج و هم در شش عامل بزرگ ساختار شخصیت دیده شده است (آشتون و همکاران2004).  اضافه شدن این بُعد به عنوان یکی از مهم ترین مشخصه های مدل هگزاکو واقع شد. مقیاس‌های این عامل عبارتند از: خلوص، بی‌طرفی، دوری از طمع، و عفت.

2- تهییجپذیری: با ویژگی‌هایی نظیر: اضطراب، واکنش عاطفی در مقابل خاطر جمعی ( اعتماد به نفس)، سفت و سختی و شجاعت تعریف شده است. مقیاس‌های این عامل عبارتند از: ترسو بودن، اضطراب، وابستگی، و احساساتی بودن.

3- برونگرایی: این عامل با ویژگی‌هایی مانند: حراف بودن، معاشرتی، بشاش بودن در مقابل خجول، منفعل، کم تحرک بودن تعریف شده است. مقیاس‌های این عامل عبارتند از: عزت‌نفس اجتماعی، جسارت اجتماعی، اجتماعی بودن و  سرزندگی.

4- سازگاری: با ویژگی‌هایی نظیر: شوخ‌طبعی، تحمل‌پذیر، و دلپذیری در مقابل تندمزاجی، تحریک‌پذیری و مداخله‌گری و انتقادگری تعریف شده است.. قابل توجه است که محتویات این بُعد با محتویات پنج عامل بزرگ متفاوت است. مقیاس‌های این عامل عبارتند از: بخشش، ملایمت، انعطاف پذیری و صبر.

5- وظیفه شناسی:براساس مطالعات ساختار شخصیت، این بعد از ویژگی‌های مانند: سازمان‌دهی، کارسخت، دقت، و تمامیت تشکیل شده است. این بعد تقریباً با عامل وظیفه شناسی مدل پنج عاملی برابر است. مقیاس‌های این عامل عبارتند از: سازمان‌دهی، پشت کار، کمال گرایی و احتیاط مشخص شده است.

6- گشودگیبهتجربه: گشودگی به تجربه در هگزاکو با چهار مقیاس: درک زیبایی شناختی، کنجکاوی، خلاقیت و غیر سنتی بودن مشخص شده است.

 

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون یار پویا
/ 0 نظر / 112 بازدید