پرسشنامه شخصیت زاکرمن ـ کلمن

 

 

پرسشنامه شخصیت زاکرمن ـ کلمن

 (ZKPQ-50-CC)

 

معرفی

پرسشنامه شخصیتی زاکرمن ـ کلمن یکی از ابزارهای اندازه‌گیری صفات و ویژگی‌های شخصیت است که در چارچوب الگوی پنج‌عاملی جایگزین شخصیت زاکرمن ساخته شده است (زاکرمن، کلمن، تتا، جیرمن  و کی‌رفت، 1993). زاکرمن و همکارانش از مطالعه پرسشنامه‌های گوناگون نتیجه گرفتند الگو پنج عاملی بهترین و قوی‌ترین راه حل تفسیری است.

این پرسشنامه نسخه 50 عبارتی پرسشنامه شخصیت زاکرمن ـ کلمن است. پرسشنامه با استفاده از داده‌های به‌دست آمده از چهار کشور: آمریکا، اسپانیا، سوئیس و آلمان در سال 2006 طراحی شده است. پنج بعد اصلی شخصیت را می‌سنجد و بر پایه‌ی الگوی پنج‌عاملی شخصیت زاکرمن قرار دارد. عامل‌ها به‌ترتیب عبارت است از: اضطراب ـ روان‌رنجورخویی، هیجان‌خواهی تکانشی، فعالیت، مردم‌آمیزی و پرخاشگری ـ خصومت.


توجه: این آزمون برای بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون‌یار  پویا

/ 0 نظر / 56 بازدید