پرسشنامه تشخیص اختلالات مرتبط با اضطراب کودکان

پرسشنامه تشخیص اختلالات مرتبط با اضطراب کودکان(SCARED)[1]

این آزمون که یک ابزار خودگزارشی است، توسط بیماهر (1999) به منظور ارزیابی علائم اختلالات اضطرابی بر طبق معیارهای DSM-IV در کودکان 8 تا 18 ساله ساخته شده و شامل یک مقیاس اضطراب کلی و پنج زیرمقیاس (اضطراب تعمیم یافته، اضطراب جدایی، اضطراب جدایی، مدرسه هراسی و اختلال هراس/جسمانی شکل) است.

نسخۀ اصلی این پرسشنامه دارای 38 ماده بود که بیماهر و همکارانش (1999) سه ماده به زیر مقیاس اضطراب اجتماعی آن افزودند. بنابراین فرم کنونی این آزمون که بیشتر در پژوهش‌ها به کار می‌رود دارای 41 عبارت است که از این تعداد 13 ماده مربوط به زیر مقیاس هراس/جسمانی شکل، 9 ماده مربوط به زیر مقیاس اضطراب تعمیم یافته، 8 ماده مربوط به زیر مقیاس اضطراب جدایی، 7 ماده مربوط به زیر مقیاس اضطراب اجتماعی و 4 ماده مربوط به زیر مقیاس اختلال مدرسه هراسی است. شایان ذکر است که این پرسشنامه بر مبنای نمونۀ بالینی طراحی شده است.

 

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در شرکت آزمون‌یارِ پویا موجود است.

(از محصولات شرکتآزمون یار پویا)

 [1]  -The screen for child anxiety related emotional disorders scale

/ 0 نظر / 88 بازدید