پرسشنامه وسواس فکری ـ عملی مادزلی

پرسشنامه وسواس فکری ـ عملی مادزلی[1]

پرسشنامه وسواس فکری ـ عملی مادزلی از 30 عبارت تشکیل شده که پاسخ‌های آن به شکل درست یا نادرست است (هاجسن و رچمن، 1977،رچمن و هاجسن 1980). این پرسشنامه علاوه بر یک نمره کلی وسواس گرایی، چهار نمره فرعی برای بازبینی، شستن و تمیز کردن ، کندی ـ تکرار، تردید ـ دقت به دست می‌دهد. به طور کلی پرسشنامه وسواس فکری ـ عملی مادزلی ابزاری مفید و ساده است که می‌توان آن را همراه با روش های معمول سنجش بکار گرفت. این پرسشنامه به‌ویژه برای ارزیابی تغییرات در نتیجه اجرای درمان، مفید است.

  (از محصولات شرکتآزمون یار پویا)
 توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در شرکت آزمون‌یارِ پویا موجود است.

 -1Maudsley Obsessional – Compulsive Inventory

/ 0 نظر / 37 بازدید