پرسشنامه افکار اضطراب اجتماعی

 

 

پرسشنامه افکار اضطراب اجتماعی  (SAT)

 

معرفی

پرسشنامه افکار اضطراب اجتماعی در سال 1984 توسط هارتمن برای مؤلفه شناختی اضطراب اجتماعی ساخته شد. این مقیاس با 21 عبارت برای ارزیابی فراوانی شناخت‌های همراه با ناآرامی یا اضطراب اجتماعی طراحی شده است. از میان 117 مورد عبارت مربوط به خود ـ ارزیابی گردآوری شده از دانشجویان، 21 عبارتی که بهترین ویژگی‌های روان‌سنجی را نشان می‌دادند، برای پرسشنامه انتخاب شدند. این پرسشنامه چهار عامل دارد که عبارتند از: افکار ناراحتی کلی و بی‌کفایتی اجتماعی؛ نگرانی از آگاهی دیگران از اضطراب؛ ترس از ارزیابی‌های منفی؛ احساس برانگیختگی غیرارادی و اضطراب عملکرد.

 

 

 

توجه: این آزمون برای بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون‌یار  پویا

 

/ 0 نظر / 62 بازدید