آزمون جهت‌گیری زندگی

آزمون جهت‌گیری زندگی[1]

 

معرفی آزمون

شییر و کارور (1985) برای ارزیابی خوش­بینی سرشتی، آزمون جهت‌گیری زندگی (LOT) خود گزارشی خلاصه‌ای را تدوین کرده و بعدها آن را مورد تجدید نظر قرار دادند (شییر و همکاران، 1994). نوع خوش­بینی که توسط LOT ارزیابی می‌شود، یک صفت شخصیتی است که مشخصة آن انتظارات مطلوب شخصی در آینده است (کار،2004، ترجمة نجفی زند و پاشا شریفی، 1385).

نسخة تجدید نظر شدة آزمون جهت‌گیری زندگی (LOT-R) جانشین آزمون اصلی (LOT) شد (شییر و همکاران، 1994). نسخة تجدید نظر شدة آزمون جهت‌گیری زندگی از آزمون اصلی خلاصه‌تر است (شامل 6 ماده، 3 ماده، نشان دهندة تلقی خوش‌بینانه و 3 ماده نشان دهندة تلقی بدبینانه).

.  LOT-Rاز همسانی درونی مطلوبی برخوردار بوده (ضریب آلفای کرونباخ 70/0) و در طول زمان ثبات خوبی دارد. به دلیل همپوشی گستردة مواد آزمون‌های LOT  و LOT-R همبستگی این دو آزمون بسیار بالاست (شییر و همکاران، 1994).

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در شرکت آزمون‌یارِ پویا موجود است.

(از محصولات شرکت آزمون یار پویا)

[1]- Life Orientation Test

/ 0 نظر / 27 بازدید