پرسشنامه­ سنجش معنویت

پرسشنامه­ سنجش معنویت[1]

نسخه تجدید نظر شده

معرفی

پرسشنامه­ سنجش معنویت (هال[2] و ادواردز[3]،1996) به منظور ازیابی دو بعد رشد معنویت: آگاهی از وجود خداوند و کیفیت رابطه با خدا طراحی شده است. نسخه اولیه آزمون دارای 5 زیرمقیاس: آگاهی[4]،پذیرش واقعی[5]، ناامیدی[6] ،بزرگنمایی [7]و بی ثباتی[8] بود، در سال 2002 هال و ادواردز مقیاس را مورد تجدید نظر قرار داده و زیرمقیاس مدیریت برداشت[9] را به آن افزودند، بنابراین نسخه فعلی دارای 6  زیرمقیاس است. پرسشنامه سنجش معنویت یک ابزار خود گزارشی و دارای 47 عبارت است، که بعضی از عبارات آن از دو بخش تشکیل شده است.


[1] . The Spiritual Assessment Inventory

[2] . Hall

[3] . Edwards

[4] . Awareness

[5]. Realistic Acceptance

[6] . Disappointment

[7] . Grandiosity

[8] . Instability

[9] . Impression Management

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در شرکت آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون یار پویا
/ 0 نظر / 155 بازدید