پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش

پرسشنامه فرسودگی شغلیمسلش[1](MBI)

فرسودگیبهعنوانسندرمیتعریفشده کهشاملخستگیعاطفی[2]،کاهشدرعملکرد[3]و مسخشخصیت[4]  است.

پرسشنامهمسلش (MBI) رایجترینابزاراندازه‌گیریفرسودگیشغلی است. این پرسشنامه، به عنوان یک وسیله سنجش استاندارد طلایی برای اندازه‌گیری میزان فرسودگی شغلی، شناخته شده و شامل سه مقیاس اندازه‌گیری مستقل است کهاز 22 مادهجداگانهدربارهاحساس‌هاونگرش‌ها تشکیلشدهکهجنبههایمختلفسندرمفرسودگیشغلیرا می‌سنجد.  

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در شرکت آزمون‌یارِ پویا موجود است.

(از محصولات شرکتآزمون یار پویا)

 


[1] - Maslach Burnout Inventory

[2]- emotional exhaustion

[3] - Personal accomplishment Reduce

[4] - Depersonalization

/ 0 نظر / 105 بازدید