مقیاس شیوه های برخورد در اختلافات زناشویی اشتراوس

مقیاس تجدید نظر شدۀ شیوه های برخورد در اختلافات زناشویی اشتراوس(CTS-2)[1]

 معرفی

        مقیاس شیوه‌های برخورد در اختلافات زناشویی، نسخۀ تجدید نظر شدۀ مقیاس روش‌های برخورد در اختلاف زناشویی است که در سال 1996 توسط اشتراوس[2]، هامبی[3]، بونی- مک کوی[4] و شوگرمن[5] به منظور ارزیابی پنج خرده مقیاس خشونت جسمی[6] ، خشونت روانی[7]، آزار جنسی[8]، آزار کلامی[9] و آسیب[10] ساخته شده است. در این مقیاس به منظور سنجش زیرمقیاس آزار جنسی از 7 عبارت، خشونت جسمی 12 عبارت، خشونت روانی(عاطفی) 7 عبارت، آزار کلامی 6 عبارت و آسیب از 6 عبارت استفاده شده است.

        زیرمقیاس آزار جنسی شامل 3 سطح آزار (اصرار، تهدید به خشونت، خشونت عملی) و 3 نوع فعالیت جنسی (تناسلی، مقعدی و دهانی) است. زیرمقیاس آزار کلامی نیز به دو سطح عاطفی و شناختی تقسیم شده است.


[1] . The Revised Conflict Tactics Scales

[2] .Straus.

[3] . Hamby

[4] . Boney-McCoy

[5] . Sugarman

[6] . Physical Assault

[7] . Psychological Aggression

[8] . Sexual Coercion

[9]. Negotiation

[10] . Injury

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در شرکت آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون یار پویا
/ 0 نظر / 55 بازدید