معرفی پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی 1NEO

پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی 1NEO

فرم کوتاه 60 سوالی

پرسشنامه R-NEOPI، یکی از آزمون‌‌های شخصیتی است که بر اساس تحلیل عوامل ساخته شده است و از جدیدترین ابزار‌ها در زمینه شخصیت است که توسط مک‌کری و کوستا در سال 1985 تحت عنوان پرسشنامه شخصیتی NEO معرفی شد. فرم تجدید نظر شده این پرسشنامه توسط همان مؤلفین تحت عنوان فرم تجدیدنظر شده پرسشنامه شخصیتی نئو  ارایه شده است.

فرم بلند این پرسشنامه در 240 عبارت، به منظور اندازه‌گیری پنج عامل یا حیطه اصلی روان‌نژندی، برونگرایی، انعطاف‌پذیری، دلپذیر بودن و مسؤلیت‌پذیری طراحی شده است. همچنین این پرسشنامه فرم دیگری به نام  NEO-FFIداردکه یک پرسشنامه 60 سؤالی است و برای ارزیابی پنج عامل اصلی شخصیت به کار می‌رود. در فرم240 سوالی هرعامل دارای6 سطح یا زیرمقیاس است، درحالیکه درفرم کوتاه هر عامل با 12 سوال سنجیده می‌شود.

عوامل پنج گانه شخصیت

پنج عامل اصلی شخصیت عبارتند از: روان‌ نژندی[2]، برونگرایی[3]،انعطاف پذیری[4]، دلپذیر بودن[5]، مسؤلیت پذیری و باوجدان بودن[6].

 توجه : این آزمون در شرکت آزمون یار پویا آماده ارایه به دانشجویان و متخصصان است. 

[1] -NEO Personality Inventory Revised

/ 1 نظر / 103 بازدید
سمیرا

سلام. من این فرما رو پر کردم چه جوری باید بدم برام تحلیاش کنید؟