مقیاس هوش معنوی گیلان

 

مقیاس هوش معنوی گیلان (ISIS)

 

معرفی

ظرفیت فهم عمیق پرسش‌های وجودی و داشتن شهود نسبت به سطوح گوناگون هشیاری، آگاهی از ارتباط با ذات متعالی، با دیگران، با زمین و با همه‌ موجودات(وان، 2002). در جایی دیگر هوش معنوی را مجموعه‌ای از توانایی‌هایی می‌دانند که انسان از راه آن‌ها می‌تواند منابع معنوی خود را به‌کار اندازد و ارزش‌های معنوی را ابراز ‌کند و محقق نماید تا کنش‌های روزمره و رفاه خود را بالا ببرد (آمرام و درایر، 2008).

این مقیاس دارای 41 عبارت است که عبارات آن از فرم اصلی انتخاب شده است. این پرسشنامه از دو سو شایسته‌ی توجه است: نخست آن‌که مبنای نظری این آزمون بر پژوهشی کیفی استوار است که شرکت‌کنندگانی با زمینه‌های دین‌ورزی و معنویت‌گرایی بسیار متنوعی مانند یهودیت، مسیحیت، اسلام، هندوئیسم، تائوئیسم، آزمودنی‌های آن را تشکیل می‌داد و دوم آن‌که پژوهشگران کوشیده‌اند تا علاوهبر استفاده از شیوه‌های متعارف اعتباریابی و رواسازی، مقیاس در حال ساخت را به‌صورت تجربی با توانایی تفکیک گروه‌های گوناگون از دید معنویت‌گرایی بیازمایند (آمرام و درایر، 2008).

 

 

 

توجه: این آزمون برای بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون‌یار  پویا

/ 0 نظر / 47 بازدید