پرسشنامة نظام باورها (SBI-15-R)

پرسشنامة  نظام  باورها[1] (SBI-15-R)

 

معرفی آزمون

هالند[2] و همکاران (1998) پرسشنامۀ نظام‌ باورها را به منظور سنجش باورها و عقاید مذهبی نه چندان آشکار، تهیه کردند. آزمون‌هایی که پیشتر برای ارزیابی نگرش دینی افراد به کار می‌رفتند، بیشتر بر فعالیت‌های مذهبی تکیه داشته و به طور مشخص به باورها و عقاید شخصی فرد نمی‌پرداختند. این آزمون فرم تجدید نظر شده و کوتاه شدۀ پرسشنامۀ SBI-54Rاست، که به دلیل طولانی بودن، با استفاده از روش تحلیل ساختاری کوتاه شده است. فرم کنونی پرسشنامة نظام باورها از 15 عبارت تشکیل شده که آزمودنی باید میزان موافقت یا مخالفت خود با هر یک از آن عبارات را در یک مقیاس لیکرت 4 درجه‌ای مشخص سازد. این ابزار از دو زیر مقیاس تشکیل شده است: زیرمقیاس اعتقادات و اعمال مذهبی که شامل 10 عبارت و میزان شرکت در مراسم‌ها و اعمال مذهبی و اعتقاد به وجود پروردگار را مورد ارزیابی قرار می دهد و زیرمقیاس حمایت اجتماعی که میزان حمایتی که فرد از گروه دینی و مذهبی خود دریافت می‌کند را سنجیده و دارای 5 عبارت است. نمرۀ بالای فرد در این مقیاس نشان دهندۀ مذهبی بودن وی خواهد بود.

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در شرکت آزمون‌یارِ پویا موجود است.

 

ورود به سایت آزمون یار پویا


[1] .Systems Of Belief Inventory

[2] .Holland

/ 0 نظر / 37 بازدید