پرسشنامه اضطراب بدنی، شناختی و رفتاری

 

پرسشنامه اضطراب بدنی، شناختی و رفتاری (SCBAI)

 

معرفی

پرسشنامه اضطراب بدنی، شناختی و رفتاری در سال 1982 توسط لرر و وولفلک برای ارزیابی مؤلفه‌های اضطراب ساخته شد. این مقیاس با 36 عبارت برای سنجش سه جزء اصلی اضطراب، یعنی: بعد رفتاری، بعد شناختی و بعد بدنی طراحی شده است. پرسشنامه اضطراب بدنی، شناختی و رفتاری براساس نتایج پژوهش‌های پیشین که حاکی از آن بود که انواع و مؤلفه‌های گوناگون اضطراب لزوماً همبستگی بالایی با هم ندارند، تهیه شده است.

پرسشنامه اضطراب بدنی، شناختی و رفتاری یک ابزار خود‌گزارشی است. این مقیاس به‌طور ویژه برای مداخلات درمانی اهمیت دارد، چرا که ممکن است انواع گوناگون اضطراب پاسخ‌های گوناگونی به انواع درمان بدهند.

 

 

 

 

توجه: این آزمون برای بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون‌یار  پویا

 

/ 0 نظر / 80 بازدید