رسشنامه افسردگی بک -2 (BAI-II)

پرسشنامه افسردگی بک -2[1](BAI-II)

      پرسشنامه افسردگی بک ویرایش دوم (II ـ BDI) شکل بازنگری شده پرسشنامه افسردگی بک است. که جهت سنجش شدت افسردگی تدوین شده است (بک، براون و استیر، 2000). فرم تجدید نظر شده پرسشنامه افسردگی بک در مقایسه با فرم اولیه بیشتر با DSM-IV همخوان است. علاوه بر آن ویرایش دوم این پرسشنامه، تمامی عناصر افسردگی را بر اساس نظریه شناختی افسردگی نیز پوشش می‌دهد.


[1] - Beck Depression Inventory

 

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در شرکت آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون یارپویا

/ 0 نظر / 77 بازدید