مقیاس رفتارهای حمایت اجتماعی


مقیاس رفتارهای حمایت اجتماعی

 (SSB)

 

معرفی

 مقیاس رفتارهای حمایت اجتماعی در سال 1987 توسط واکس و همکاران به منظور سنجش روش‌های رفتاری حمایت اجتماعی تهیه شد. این آزمون برای ارزیابی رفتار حمایتی موجود مربوط به خانواده و دوستان به صورت مجزا طراحی شده است. این مقیاس یک ابزار خودگزارشی 45 عبارتی است و دارای پنج زیرمقیاس است. این مقیاس نه فقط برای مطالعه‌ی شبکه‌های حمایتی اجتماعی بلکه در کاربردهای بالینی نیز به عنوان راهی برای درک حمایت‌های حقیقی و احتمالی در دسترس مراجعین قابل استفاده است.

 

 

 

 

 

توجه: این آزمون برای بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

 ورود به سایت آزمون‌یار  پویا

 

 

/ 0 نظر / 61 بازدید