آزمون نگرش به تغذیه

آزمون نگرش به تغذیه[1] (EAT-26)

نسخة اولیة آزمون نگرش به تغذیه، در سال 1979 توسط کارنر و همکارانش با 40 عبارت تهیه شد. در مطالعات بعدی به دلیل طولانی بودن آزمون و اعتبار و روایی آن در سال 1989، نسخة 26 ماده‌ای آزمون، با اعتبار و روایی نسبتاً خوبی، توسط مؤلفان آماده شد. آزمون نگرش به تغذیه (EAT-26) پراستفاده‌ترین ابزار استانداردی است که برای سنجش نشانگان  اختلالات تغذیه بکار می‌رود (کارنر و گارفینکل[1]، 1989). نسخة اخیر در مطالعات زیادی مورد استفاده قرار گرفته و دارای سه زیرمقیاس؛ عادت غذایی، جوع یا تمایل به خوردن و کنترل دهانی است.

توجه: این آزمون جهت بهره‌برداری علاقمندان، در شرکت آزمون‌یارِ پویا موجود است.

(از محصولات شرکتآزمون یار پویا)
/ 0 نظر / 70 بازدید