پرسشنامه تجزیه روان‌تنی

 

پرسشنامه تجزیه روان‌تنی(SDQ-20)

 

معرفی

پرسشنامه تجزیه روان‌تنی در سال 1996 توسط نیجنهویس و همکاران برای ارزیابی شدت علایم روان‌تنی ساخته شد. این مقیاس با 20 عبارت برای ارزیابی شدت علایم روان‌تنی که عموماً در اختلالات تجزیه‌ای دیده می‌شوند، طراحی شده است. این علایم عبارتند از بی‌حسی، فراموشی و بی‌ارادگی. نسخه کوتاه‌تری از این ابزار، می‌تواند برای غربالگری اولیه بالینی مورد استفاده واقع شود. این پرسشنامه یک ابزار خودگزارشی است و آزمودنی باید در یک مقیاس لیکرت پنج درجه‌ای میزان موافقت یا مخالفت خود با هر یک از عبارات آن را مشخص سازد.

 

 

 

 

توجه: این آزمون برای بهره‌برداری علاقمندان، در موسسه آزمون‌یارِ پویا موجود است.

ورود به سایت آزمون‌یار  پویا

 

/ 0 نظر / 10 بازدید